Skip Navigation

Poznaj Górne Łużyce!

Plik do pobrania: dwujęzyczna ulotka projektu

 

Górne Łużyce to obecnie region transgraniczny, leżący w ⅔ w Niemczech oraz w ⅓ w Polsce. Mimo współczesnej przynależności do różnych państw obszar ten posiada wspólne dziedzictwo kulturowe.

Polskie oraz saksońskie instytucje kultury i nauki, pod kierownictwem Krajowego Urzędu Saksonii ds. Archeologii, przez dwa i pół roku trwania projektu będą badać oraz przekazywać wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego Górnych Łużyc. Dofinansowanie pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014–2020.

W ramach projektu zajmiemy się nie tylko zabytkami architektonicznymi i archeologicznymi, ale również zgromadzoną w muzeach i archiwach wiedzą o historii Górnych Łużyc. Szczególne wydarzenia historyczne z ostatniego tysiąclecia, takie jak pokój w Budziszynie (1018 r.), utworzenie Związku Sześciu Miast górnołużyckich (1346 r.) czy kampania sasko-łużycka (1813 r.) podczas wojen napoleońskich, odcisnęły swoje piętno na przeszłości tego regionu.
Badania prowadzone w ramach projektu ≪1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta≫ przybliżą wspólną historię ukazując jak w minionych stuleciach żyli i mieszkali ludzie na tym obszarze. Informacje na temat projektu będą przekazywane poprzez wydarzenia publiczne, takie jak warsztaty, oprowadzania i wycieczki, wystawy muzealne oraz rekonstrukcje historyczne.

 

Nasze tematy:

 

 

 

Informacje o projekcie

Projekt "1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Partner wiodący:

Partner projektu: 

Cel projektu: Poprawa turystycznej i kulturalnej atrakcyjności obszaru wsparcia oraz uczestnictwa w kulturze poprzez wsparcie kulturowego i archeologicznego dziedzictwa i jego skuteczną publiczną prezentację.

Czas trwania projektu:  2019 - 2022

Budżet projektu:  1 602 818,72 €

Wnioskowane dofinansowanie z EFRR:  1 362 395,72 €